Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski i Gminny Ośrodek  w Łochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.migok.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania które nie zostały spełnione:

  1. brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  2. brak atrybutów języka do elementu otaczającego jego treść,
  3. brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”,
  4. format formularza nie posiada etykiet, które mogłyby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu,
  5. kilka z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora,
  6. niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
  7. kilka elementów wejściowych nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

Powody wyłączeń:

  1. materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  2. wyłączenia z przyczyn technicznych,
  3. mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Data sporządzenia deklaracji  i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.09.24

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa migok.pl spełnia wymagania w 95.43 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anetą Kowalczyk, adres poczty elektronicznej sekretariat.migok@gmail.com Skargi na brak zapewnienia dostępności oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać do Aleksandry Sęczyk tel 512 100 354  adres poczty elektronicznej biuro.migok@gmail.pl

Informacje na temat procedury

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność Architektoniczna

Miejski i Gminny Ośrodek w Łochowie, ul. 1 Maja 24, 07-130 Łochów.

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. 1 Maja 24, wejście posiada podjazd pozwalający na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, szerokość drzwi wejściowych wynosi 110 cm. Przed wejściem znajduje się zadaszenie.

Budynek Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury  posiada również wejście do Galerii obok wejścia głównego posiada podjazd pozwalający na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, szerokość drzwi wejściowych wynosi 140 cm.

MiGOK zapewnia swobodny dostęp do Sali kinowej szerokość drzwi wejściowych wynosi  165 cm.

Biuro obsługi znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, szerokość drzwi wejściowych 80 cm.

Kasa biletowa znajduje się na wysokości 114 cm.

W budynku znajdują się schody, nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynki nie ma możliwości  skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu bądź za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury  w Łochowie

Ul. 1 Maja 24

07-130 Łochów

Tel: 512 100 354  lub 25 675 12 16                

Email: biuro.migok@gmail.com

Strona internetowa: https://www.migok.pl