Procedury COVID

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORAZ OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDARZEŃ MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z Organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Treść tego dokumentu została opracowana po rekomendacji z Powiatową Stacjią Sanitarno-Epidemiologiczną.

Cel wdrażania procedur:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz odbiorców.

Spis treści:

 1. Ogólne zasady uczestnictwa we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych przez MiGOK w Łochowie
 2. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla Sali Kinowej
 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla grup zajęciowych
 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla spotkań grupowych
 5. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla imprez na otwartej przestrzeni
 6. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

1. Obowiązujące zasady uczestnictwa we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych przez MiGOK w Łochowie

 1. Zachowanie dystansu społecznego.
 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt wydarzenia.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń niezwłocznie po każdym wydarzeniu. Dezynfekcji podlegają urządzenia mające bezpośredni kontakt z uczestnikami
 4. Obowiązkowe wyrzucanie zużytych środków ochrony osobistej do specjalnie dedykowanego to tego pojemnika- który znajduje się przy wejściu na terenie, w którym odbywa się wydarzenie.
 5. Uczestnicy wydarzenia nie wnoszą żadnych własnych przedmiotów i nie zabierają żadnych przedmiotów z terenu na którym odbywa się wydarzenie organizowane przez MiGOK w Łochowie.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do noszenia własnych maseczek bądź części odzieży zakrywającej twarz podczas wydarzeń w MiGOK w Łochowie, zaleca się także noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 7. Zachowanie odpowiednich przerw między wydarzeniami w celu dezynfekcji.
 8. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych wydarzeniach, jeśli to możliwe.
 9. Ograniczona liczba osób:
  • spotkania indywidualne (prowadzący – uczestnik) w pomieszczeniu z zachowaniem odległości co najmniej 2m;
  • spotkania grupowe – w pomieszczeniach przy uwzględnieniu zasady 1 uczestnik na 10 m2;
  • spotkania grupowe – na otwartej przestrzeni przy limicie maksymalnie 22 osób + 4 osoby prowadzące;
  • wydarzenie na Sali Kinowej – zajmowanie co drugiego miejsca na widowni (z wyjątkami uwzględnionymi w pkt. II tego dokumentu);
  • imprez do 150 osób – na otwartej przestrzeni tak, aby w miarę możliwości umożliwić każdemu z uczestników zachowanie odstępu przynajmniej 1,5 metra od siebie.
 10. Ograniczenie do minimum spotkań i narad: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m).
 11. Osoby uczestniczące w spotkaniach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia miejsca wydarzenia po jego zakończeniu.
 12. Osoby, u których jest podejrzenie zachorowania koronawirusem nie mogą brać udziału w wydarzeniach.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji – domownicy nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych MiGOK w Łochowie.
 14. Jeżeli osoba po uczestnictwie w wydarzeniu organizowanym przez MiGOK w Łochowie ma podejrzenia zachorowania COVID-19 – powinna niezwłocznie powiadomić o tym Ośrodek oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Węgrowie.
 15. Uczestnik organizowanego przez MiGOK w Łochowie wydarzenia, jest zobowiązany do pozostawienia swoich danych kontaktowych przed wejściem na teren wydarzenia, tak aby w razie stwierdzenia u jednego z uczestników zachorowania COVID-19 mógł zostać o tym poinformowany. Dane będą przetrzymywane maksymalnie 2 tygodnie. Więcej informacji w pkt. VI. tego dokumentu.
 16. Osoby, które wykazują objawy zachorowania (kaszel, podniesiona temperatura, duszność) zostaną odizolowane w osobnym pomieszczeniu (sala 103), a następnie zostanie poinformowana o tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgrowie.
 17. Uczestnicy wszelkich wydarzeń organizowanych przez MiGOK w Łochowie mają obowiązek zapoznać się z treścią powyższego dokumentu ,,Wewnętrzne procedury oraz ogólne zasady funkcjonowania MiGOK w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19”. Ww. dokument znajduje się przy wejściu głównym przed budynkiem MiGOK w Łochowie.
 18. W przypadku nie dostosowania się do powyższych procedur, MiGOK w Łochowie może wyprosić daną osobę z terenu organizowanego przez siebie wydarzenia.

2. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla Sali Kinowej

 

 1. Na Sali Kinowej mogą odbywać wszelkiego rodzaju seanse filmowe, spektakle, próby, koncerty, występy, prelekcje itp., w oparciu o zasady uczestnictwa przedstawionych w pkt. I tego dokumentu oraz szczegółowych zasadach wskazanych poniżej.
 2. Po wejściu do obiektu każda osoba biorąca udział w poszczególnym wydarzeniu na Sali Kinowej, zobowiązana jest do pozostawienia swoich danych kontaktowych. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Więcej informacji w pkt. VI. tego dokumentu.
 3. 50% miejsc siedzących na Sali Kinowej zostaje wyłączona z użytku celem zachowania przestrzeni między publicznością. Z obowiązku zachowania odstępu miejsca wyłączony jest:
  • Widz, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia – którego jest opiekunem.
  • Widz, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 4. Zakupy biletów na wydarzenia w Sali Kinowej odbywają się w kasie kinowej przed wejściem do Sali. Zwroty za bilety odbywają się w osobnym pomieszczeniu. Transakcji może dokonywać pojedyncza osoba przy zachowaniu odległości 1,5 metra od pracownika przy kasie. Kasa uruchamiana jest minimum godzinę przed wydarzeniem. Odstępy między osobami stojącymi w kolejce są wyznaczone liniami zaznaczonymi na podłodze. Zalecane jest wcześniejsze telefoniczne umawianie się na zwroty za bilety. Zalecany jest również zakup biletów drogą elektroniczną.
 5. Do budynku MiGOK w Łochowie uczestnicy wydarzenia wpuszczani są pojedynczo. W przypadku kiedy na holu głównym znajduje się więcej niż 5 osób, kolejne osoby z zewnątrz wpuszczane są po zajęciu przez osoby w środku swoich miejsc na Sali Kinowej.
 6. Podczas wydarzeń na Sali Kinowej zabrania się zdejmowania maseczek.
 7. Zachowane zostaną co najmniej 30 min. przerwy między wydarzeniami.
 8. Po każdym wydarzeniu następuje wietrzenie grawitacyjne Sali.
 9. Harmonogram pracy Sali Kinowej zostaje udostępniony pracownikom MiGOK w Łochowie z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia, celem zaplanowania przebiegu prac niezbędnych do przygotowania bezpiecznych warunków dla publiczności.

3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w grupach zajęciowych

 

 1. Pod pojęciem grup zajęciowych rozumiane są takie wydarzenia jak: zajęcia Ogniska Muzycznego, zajęcia Edukacji Artystycznej, koła zainteresowań, zajęcia ruchowe, zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolenia organizowane w ramach działalności MiGOK w Łochowie. Wszelkie zajęcia będą działać w oparciu o zasady uczestnictwa przedstawionych w pkt. I tego dokumentu oraz szczegółowych zasadach wskazanych poniżej.
 2. Rodzice bądź opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia pozostawiają swoje dzieci w holu, gdzie prowadzący zajęcia osobiście odbiera dziecko bądź grupę.
 3. Rodzice bądź opiekunowie mają obowiązek pozostawienia swoich danych kontaktowych. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Więcej informacji w pkt. VI. tego dokumentu.
 4. Rodzice bądź opiekunowie nie są wpuszczani na teren ośrodka z wyłączeniem holu i sekretariatu.
 5. W sekretariacie może znajdować się tylko jeden interesant z zachowaniem odległości 2 metrów od pracownika MiGOK w Łochowie.
 6. Zabrania się przemieszczania po obiekcie z wyłączeniem drogi od i do pomieszczenia gdzie zajęcia się odbywają oraz toalety.
 7. Prowadzący odprowadza uczestnika zajęć na miejsce gdzie ono będzie się odbywać i po zakończeniu odprowadza uczestnika do holu. W przypadku zajęć grupowych prowadzący ma obowiązek dbać o zachowanie dystansu społecznego grupy.
 8. W miarę możliwości prowadzący odprowadza uczestnika zajęć do toalety.
 9. Prowadzący zajęcia ma obowiązek wskazać pracownikom odpowiedzialnym za dezynfekcję te miejsca, z którymi on bądź uczestnik zajęć miał bezpośrednią styczność.
 10. Uczestnicy zajęć nie przynoszą żadnych własnych przedmiotów i nie zabierają żadnych przedmiotów z MiGOK w Łochowie do domu.
 11. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między spotkaniami.
 12. Prowadzący zajęcia ma obowiązek poinformować MiGOK w Łochowie o chęci przeprowadzenia spotkania najpóźniej dzień przed. Informacja powinna wpłynąć drogą telefoniczną bądź mailową.
 13. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przestrzegania wymienionych w tym dokumencie wewnętrznych procedur. Odpowiada on za przestrzeganie procedur w trakcie organizowanych przez siebie zajęć na terenie MiGOK w Łochowie.
 14. Prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia pisemnego potwierdzenia, w którym oświadcza, że wraz z grupą zapoznał się z powyższym dokumentem oraz spotkanie odbyło się w określonym w nim reżimie sanitarnym. Powyższy dokument odbiera przed każdymi zajęciami z sekretariatu MiGOK w Łochowie, po skończonym spotkaniu przekazuje go wskazanym wcześniej pracownikom Ośrodka. Wzór pisemnego poniżej:

Potwierdzenie zapoznania się z wytyczonym przez MiGOK w Łochowie reżimem sanitarnym.

Ja, ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko) jako prowadzący zajęcia grupy ………………………………………………………………………….. (nazwa grupy), podczas spotkania dnia: ………………………………………….(data) …………………………(godzina spotkania od/do) oświadczam, że zapoznałem się oraz grupę z treścią wewnętrznej procedury oraz ogólnych zasad funkcjonowania dla spotkań grupowych    w MiGOK w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 1.06.2020. Oświadczam tym samym, że wszelkie procedury bezpieczeństwa zostały przestrzegane podczas moich zajęć.

……….……………………………………….. (Imię i nazwisko)

4. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla spotkań grupowych

 

 1. Pod pojęciem spotkań grupowych rozumiane są takie wydarzenia organizowane przez inne podmioty niż MiGOK w Łochowie jak: spotkania klubów i grup, próby zespołów, mitingi itp.. Wszelkie spotkania powinny działać w oparciu o zasady uczestnictwa przedstawionych w pkt. I tego dokumentu oraz szczegółowych zasadach wskazanych poniżej. Odpowiedzialność przejmuje organizator spotkania, MiGOK w Łochowie posiada prawo do kontroli pod kątem wytycznych sanitarnych zamieszczonych w tym dokumencie.
 2. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między spotkaniami.
 3. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych spotkaniach.
 4. Prowadzący spotkanie ma obowiązek poinformować MiGOK w Łochowie o chęci przeprowadzenia spotkania najpóźniej dzień przed. Informacja powinna wpłynąć drogą telefoniczną bądź mailową.
 5. Prowadzący spotkanie ma obowiązek przestrzegania wymienionych w tym dokumencie wewnętrznych procedur. Odpowiada on za przestrzeganie procedur w trakcie organizowanych przez siebie spotkań na terenie MiGOK w Łochowie.
 6. Prowadzący spotkanie ma obowiązek dostarczenia pisemnego potwierdzenia, w którym oświadcza, że wraz z grupą zapoznał się z powyższym dokumentem oraz spotkanie odbyło się w określonym w nim reżimie sanitarnym. Powyższy dokument odbiera przed każdymi zajęciami z sekretariatu MiGOK w Łochowie, po skończonym spotkaniu przekazuje go wskazanym wcześniej pracownikom Ośrodka. Wzór pisemnego poniżej:

Potwierdzenie zapoznania się z wytyczonym przez MiGOK w Łochowie reżimem sanitarnym.

Ja, ……………………………………………………………………. (imię i nazwisko) jako prowadzący spotkanie grupy ………………………………………………………………………….. (nazwa grupy), podczas spotkania dnia: ….………………………………………….(data) …………………………(godzina spotkania od/do) oświadczam, że zapoznałem się oraz grupę z treścią wewnętrznej procedury oraz ogólnych zasad funkcjonowania dla spotkań grupowych    w MiGOK w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19 z dnia 1.06.2020. Oświadczam tym samym, że wszelkie procedury bezpieczeństwa zostały przestrzegane organizowanego przeze mnie spotkania.

……….………………………………………..(Imię i nazwisko)

5. Szczegółowe zasady uczestnictwa w imprezach na otwartej przestrzeni

 1. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do uwzględnienia ww. ,,Zasad uczestnictwa we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach prowadzonych przez MiGOK w Łochowie” przy organizacji imprez na otwartej przestrzeni.
 2. Artyści występujący na imprezie wykonywać swoją pracę tylko i wyłącznie jeśli osoba nie jest zarażona, bądź nie ma podejrzeń zachorowania na COVID-19.
 3. Artyści, w miarę możliwości, mają obowiązek zaadaptować swój program pracy tak, aby odpowiadały one wytyczonemu przez MiGOK w Łochowie reżimowi sanitarnemu.
 4. W miarę możliwości sprzęt nagłośnieniowy wchodzący w bezpośredni kontakt z osobami, które je używają, powinien zostać dezynfekowany przed zmianą swojego użytkownika.
 5. Widzowie powinni mieć możliwość zachowania dystansu społecznego, ok. 1,5 metra odległości.
 6. W miarę możliwości teren, na którym wydarzenie będzie się odbywać powinien zostać oddzielony od otoczenia widoczną granicą.
 7. W miarę możliwości powinna zostać uruchomiona sprzedaż biletów na wydarzenie.
 8. Preferowana jest sprzedaż/rezerwacja biletów wstępu przez Internet.

5. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

 

 1. Uczestnik organizowanego przez MiGOK w Łochowie wydarzenia, jest zobowiązany do pozostawienia swoich danych kontaktowych przed wejściem na teren wydarzenia, tak aby w razie stwierdzenia u jednego z uczestników zachorowania COVID-19 mógł zostać o tym poinformowany.
 2. Dane będą przetrzymywane maksymalnie 14 dni.
 3. Uczestnik wydarzenia powinien zostawić informację o swoim imieniu, nazwisku, numerze telefonu kontaktowego i adresie zamieszkania
 4. W razie takiej potrzeby dane użytkownika zostaną udostępnione Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie w celu przeprowadzanych przez nią prac związanych z panującą pandemią COVID-19.
 5. Zebrane dane będą zbierane i przetwarzane zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną z RODO:

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były w należyty sposób chronione. Wdrożyliśmy różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, które wspomagają ten proces.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób przychodzących oraz osób które są rodzicami bądź opiekunami dzieci biorących udział w wydarzeniu organizowanym przez MiGOK w Łochowie jest Miejski  i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 22, 07 – 130 Łochów, który reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer telefonu: 512 100 354, adres e – mail: sekretariat.migok@gmail.com.
 2. Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych,
  z którym można kontaktować się pod nr telefonu 512323044 lub adresem e-mail: iod@fus-system.pl.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe uczestnika wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. d i e RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeciwdziałanie zwalczanie a w szczególności zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie jest konieczne w celu ewentualnego powiadomienia Państwa o wykryciu przypadków zakażenia wirusem COWID – 19 oraz innych chorób zakaźnych w związku z uczestniczeniem Państwa w wydarzeniu organizowanym przez administratora.
 5. Zbierane dane osobowe obejmują imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, oraz adres zamieszkania.
 6. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy oraz w razie takiej konieczności pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgrowie tylko w niezbędnym zakresie wynikającym z przyjętych wewnętrznych procedur oraz ogólnych zasad funkcjonowania wydarzeń w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19.
 7. W razie takiej potrzeby dane osobowe mogą zostać przekazane Powiatowej Stacji Satnitarno-Epidemiologicznej w związku z wykonywanymi przez Stację pracami prewencyjnymi związanymi z epidemią COVID-19.
 8. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane  i przetwarzane nie dłużej niż dwa tygodnie od momentu zebrania danych.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ wynika z przepisów prawa, niepodanie tych danych uniemożliwia Państwu uczestniczenie w przedsięwzięciu organizowanym przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Zebrane dane będą przechowywane przez administratora przez okres 21 dni od czasu ich zebrania a następnie zostaną usunięte z zasobów administratora.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora uczestnikom wydarzeń organizowanych przez MiGOK w Łochowie przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą;
 • prawo sprostowania danych (które są nieprawidłowe);
 • prawo do żądania usunięcia danych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.
 1. Dane organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Oświadczenie uczestnika wydarzenia organizowanego przez MiGOK w Łochowie

Ja ……………………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko), zapoznałam/em się z dokumentem ,,Wewnętrzne procedury i zasady funkcjonowania wydarzeń w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19”. Biorąc udział w wydarzeniu będę przestrzegać ww. procedur i zasad. Oświadczam tym samym, że nie jestem osobą zarażoną COVID-19, nie występują u mnie objawy COVID-19, nie kontaktowałem się z osobą chorą na COVID-19 oraz że żaden z domowników nie jest w trakcie kwarantanny w związku z COVID-19.

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………..

…….………………………………………………………………….. (Data i podpis)

Oświadczenie rodzica/opiekuna uczestnika wydarzenia organizowanego przez MiGOK w Łochowie

Ja ……………………………………………………………………………… (Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna dziecka), zapoznałem się oraz dziecko z dokumentem ,,Wewnętrzne procedury i zasady funkcjonowania wydarzeń w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19”. Dziecko biorąc udział w wydarzeniu zdaje sobie sprawę i będzie starać się przestrzegać ww. procedur i zasad. Oświadczam tym samym, że moje dziecko ani ja nie jesteśmy zarażeni COVID-19, nie występują u nas objawy COVID-19, nie kontaktowaliśmy się z osobą chorą na COVID-19 oraz że żaden z domowników nie jest w trakcie kwarantanny w związku z COVID-19.

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………..

…….………………………………………………………………….. (Data i podpis)